خامنه ای در سخنرانی روز اول فروردین خود در مشهد، درهمان حالی که از بحرانهای مرگبار شکست برجام و بحرانهای مرحله پایانی نظام فاسدش، به خود می پیچید، از یکسو اروپیها را به خیانت و خنجزدن به رژیم متهم کرد، و از سوی دیگرباغیظ بسیار از تحریمهای موشکی و تروریستی علیه رژیم، به هذیان گویی اندر باب لشکر کشی از یمن به عرستان پرداخت.

صفحه1 از5767