انصاری عضو مجلس ارتجاع در جلسه روز یکشنبه این مجلس به گوشه‌هایی از ابعاد سرسام‌آور فساد حکومتی اعتراف کرد.

وی گفت: «امروز اغلب بنگاههای کلیدی ما حیات خلوتی شده برای توزیع رانت و ایجاد فساد، مبارزه با فساد فقط در این نیست که عده‌یی را بگیریم و محاکمه کنیم. غول‌های خصولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران به عامل ایجاد فساد تبدیل شده‌اند. همکاران عزیز بالغ بر هزار میلیارد دلار پول انباشته شده در کشور در قالب منابع مختلف در اختیار بنگاههای دولتی و خصولتی و شبه دولتی ست اگر راندمان اقتصادی همین سرمایه ده درصد در شرایط تورمی امروز که ۵۰ درصد است باشد یعنی سالآنه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد آیا امروز این‌گونه است؟ قطعاً خیر چرا؟ چون منابع ملت ایران اسیر لابی گریها و بازیهای سیاسی رانت جویانی شده است و حکمرانی اقتصادی حاکم نمی‌باشد».