ابتلای گسترده به کرونا در نیروی انتظامی

سخنگوی مجاهدین: سربازخانه‌ها، پایگاهها و مقرهای ارتش تحت امر ولی فقیه را ترک کنید. سراپا آلوده به کرونا است.

با گسترش شیوع کرونا در پادگانها، گزارشها حاکی از فرار سربازان از پادگان های ارتش تحت امر ولی فقیه در ارومیه است.
در پایگاه هوایی نوژه در همدان اغلب پرسنل پایگاه را ترک کرده اند.
هشت نفر از زندان همدان به خاطر کرونا در بیمارستان بستری شدند.
درخواست‌های نیروهای وظیفه سپاه پاسداران برای مرخصی رو به ازدیاد است.
گزارشها همچنین حاکی از ابتلای گسترده به کرونا در نیروی انتظامی است.

پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان و پرسنل ارتش: سربازخانه‌ها، پایگاهها و مقرهای ارتش تحت امر ولی فقیه را ترک کنید. سراپا آلوده به کرونا است. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات و نقشه و اسناد بیاورید.

فرار سربازان از پادگان های ارتش تحت امر ولی فقیه در ارومیه
هشت نفر از زندان همدان به خاطر کرونا در بیمارستان بستری شدند
  در پایگاه هوایی نوژه در همدان اغلب پرسنل پایگاه را ترک کرده اند
 درخواست‌های رو به ازدیاد برای مرخصی در نیروهای وظیفه سپاه پاسداران
  ابتلای گسترده به کرونا در نیروی انتظامی
پیام سخنگوی مجاهدین به سربازان و پرسنل ارتش: سربازخانه‌ها، پایگاهها و مقرهای ارتش تحت امر ولی فقیه را ترک کنید. سراپا آلوده به کرونا است. آخوندها برای جان شما ارزشی قائل نیستند. هر مقدار که می‌توانید سلاح و تجهیزات و نقشه و اسناد بیاورید.