(سري سوم اسناد)

برغم انكارهاي مكرر سردمداران رژيم اسناد سازمان اورژانس به روشني نشان مي‌دهد

 در ۵ بهمن يك بيمار مبتلا به كرونا از فرودگاه به اورژانس منتقل و سپس در بيمارستان يافت‌آباد بستري شده است 

يك بيمار ديگر ليدر مسافران چيني بوده است

بدون شك رژيم در اوايل بهمن از ورود ويروس به ايران مطلع بود و چند بيمارستان را براي بستري كردن بيماران  معين كرده بود

پنهانكاري بزرگترين عامل شيوع انفجاري ويروس در ايران و قربانيان بيشمار و سرايت ويروس به منطقه بوده است

خامنه‌اي و روحاني و ديگر سركردگان رژيم بايد بخاطر جنايت عليه بشريت در دادگاه بين المللي محاكمه شوند

  اطلاعيه سوم كميسيون امنيت-۱۴ فروردين ۹۹